Spring til indhold

Kort om os

 • Børnehuset Mælkevejen er et 0-6 års højkvalitets dagtilbud, med en høj personale normering, samt en høj andel at personalet som er pædagogisk uddannet.
 • Børnehuset er skønt beliggende i den sydlige del af Vordingborg by, tæt på skolen, havnen og de store natur skønne områder på Oringe og Kirkeskoven.
 • Vi har et huse i et dejligt stort nyrenoveret hus, med en vuggestueafdeling og en børnehaveafdeling under samme tag.
 • Vi har med udgang i vores lokale pædagogiske læreplaner valgt at organisere os i to alders integreret vuggestuegruppen, med børn fra 0-2 år og to børnehavegrupper ligeledes aldersintegreret, med børn fra 3 år til skolestart.
 • Både vuggestuebørn og børnehavebørn har hver dag mulighed for på hver deres ny renoverede legepladser, som byder på masser af alderssvarende spændende og sjove udfordringer for alle børn.
 • Børnehuset hverdags praksis er karakteriseret ved en struktureret, genkendelig dagsrytme, som er fundamentet for en tryg, sjov og lærerig hverdag, hvor i alle børn oplever sig se, hørt og anerkendt, i omsorgsfulde relationer med nærværende voksne.
 • Vores hverdag er tilrettelagt med udgangspunkt i vores pædagogiske læreplaner, og skal understøtte vores børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. 
 • Vi er særligt optaget af at skabe fysisk, psykisk og æstetiske børnemiljøer, som fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring. Gennem tæt samarbejde med forældrene arbejder vi på at give det enkelte barn omsorg, samt lærings- og udviklingsmuligheder som bedst muligt bidrager til, at barnet får en god, tryg og lærerig tid i Mælkevejen, og altså god start på livet.
 • Således er forældresamarbejdet i lighed med dagtilbudslovens intention, højt prioriteret i vores pædagogiske praksis, og vi arbejder til stadighed med optimere og tilpasse vores samarbejde med de enkelte forældre. Dette fordi vi ved, at et godt og konstruktivt forældresamarbejde er af afgørende betydning for at sikre, at barnets får en god og tryg opvækst.
 • Du kan opskrive via vores Digitale Pladsanvisning.

Hvad lægger vi vægt på

I Børnehuset Mælkevejen lægger vi stor vægt på:

 • At både børn og forældre oplever tryghed og nærvær.
 • At børnene oplever en forudsigelig og genkendelig hverdag.
 • At børnene tilbydes lærende og udviklende aktiviteter i mindre grupper.
 • At vi arbejder med børnenes læring udfra temaer.
 • At organisere arbejdet målrettet i forhold til børnenes ressourcer og behov.
 • At børnene oplever fællesskab og nære relationer.

Børnegrupper

Børnene har baser i to aldersintegreret børnegrupper for vuggestuebørn i alderen 0-2 år, og to aldersintegreret børnehavegrupper for børnene mellem 3 år til skolestedt.

Disse to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper er børnenes basisgrupper, hvortil der er tilknyttet fast personale. Hver barn har en primærpædagog, som har særlig ansvar for løbende at følge op på deres primærbørns trivsel, læring og udvikling, og som samtidig står for det trivels- og udvikling orienterede forældre samarbejde. 

Udover det pædagogiske arbejde i basisgrupperne, planlægges lege- og læringsforløb på tværs af grupperne interne til vuggestueteamet og børnehaveteamet, samt på tværs af de to teams. Med dette vil vi sikre at alle børn får positive erfaringer med at være sammen med, og lege med andre børn på tværs af bl.a. køn, alder, etnisk og kulturel baggrunds mv., samtidig med at vi ligeledes skal skab leg og læringsforløb som er mere målrettede imod børn i bestemte aldersgrupper, så som bl.a. vores kommende skolebørn. 

Ligeledes arbejder vi med børnene på tværs af basisgrupperne, når vi tilrettelægger- og arbejder med læringsforløb, i relation til børn med behov for særlig udviklings støttende tiltag, det kan bl.a. være i forholde til dets/deres sproglige-, motoriske- og/eller sociale udvikling.