Spring til indhold

Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter, samt suppleanter for disse.

Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen samt suppleanterne for disse vælges på et forældremøde, som afholdes i september måned og valgperioden påbegyndes 1. oktober.

I Børnehuset Mælkevejen afholdes der ca. 4- 6 bestyrelsesmøde årligt.

Institutionslederen deltager uden stemmeret i forældrebestyrelsesmøder og varetager sekretæropgaver, dvs. forbereder sager og forlægger spørgsmål for bestyrelsen, på en måde så bestyrelsen har mulighed for at træffe kvalificerede beslutninger.

Forældrebestyrelsen varetager sine opgaver inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat i henhold til Dagtilbudsloven. Bestyrelsen inddrages i udarbejdelsen, den årlige evaluering og opfølgning af den pædagogiske læreplan og i principper for anvendelsen af dagtilbuddets budgetramme.

Forældrebestyrelsen har indstillingsret samt ret til deltagelse ved ansættelse af ledelsen og indstillingsret til lederen i forbindelse med ansættelse af personale i dagtilbuddet. 

I Mælkevejen er det ligeledes forældrebestyrelsen der er medarrangør af årets traditionsrige familie arrangementer.

Har du spørgsmål til bestyrelsen, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen ved at sende en besked til bestyrelsen via BørneIntra.